Psykosocialt stöd

Om du är beroende av eller missbrukar alkohol eller narkotika kan du behöva olika former av psykosocialt stöd för att kunna sluta med missbruket.

​När du har missbruksproblem kan du behöva hjälp både från socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Det kan till exempel gälla behandling mot ditt beroende, tillgång till en jobbcoach, boendestöd och ekonomiskt bistånd. Socialstyrelsen rekommenderar att samordningen sker med hjälp av en så kallad case manager.

Hjälp till bostad

Boendetrappa är en modell för hur boendeinsatser kan ordnas för att hjälpa människor som är hemlösa tillbaka till en egen bostad eller stabilt boende. Personen får då träna sig inför att få ett eget hyreskontrakt genom successiva steg mot att ta ansvar för det.

Bostad först är en annan modell för hur hemlöshet kan hanteras av socialtjänsten.
Grundtanken är att hemlösa personer först och främst ska få en bostad och sedan erbjudas fortsatt stöd och vård.

Stöd till arbete

Den så kallade IPS-modellen, individual placement and support, är en form av individanpassat stöd till arbete. Grundidén i modellen är att personer som vill arbeta får hjälp att skaffa ett arbete med lön på arbetsplatser på den öppna marknaden. Ett behovsbaserat stöd utgår från denna arbetsplacering.

Stöd till närstående

Medlemmar av din familj eller andra närstående kan behöva stöd för egen del. Då kan de bättre stödja och motivera dig att gå igenom behandling.

​Rekommendationer

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör erbjuda personer med missbruk eller beroende av alkohol och narkotika och svag arbetsmarknadsanknytning

 • arbetslivsinriktad rehabilitering i form av IPS-modellen, inom ramen för sitt ansvar och i samverkan med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan

och kan erbjuda

 • arbetslivsinriktad rehabilitering i form av arbetsförberedande träningsmodeller, inom ramen för sitt ansvar och i samverkan med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör erbjuda personer med missbruk eller beroende av alkohol och narkotika, som har behov av stöd i boendet

 • personellt boendestöd

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör erbjuda personer med missbruk eller beroende av alkohol och narkotika och som är hemlösa

 • boendeinsatser i form av vårdkedja eller bostad först

och kan i undantagsfall erbjuda

 • boendeinsatser i form av boendetrappa

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör erbjuda personer med missbruk eller beroende av alkohol och narkotika och behov av samordning

 • individuell case management i form av strengths model

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör erbjuda personer med missbruk eller beroende av alkohol och narkotika och svår psykisk sjukdom

 • modellen case management i form av integrerade eller samverkande team

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör erbjuda anhöriga till personer med missbruk eller beroende av alkohol och narkotika

 • psykosocialt stöd i form av al- eller nar-anoninspirerande stödprogram
 • psykosocialt stöd i form av coping skills training
 • stödprogrammet community reinforcement approach and family training, CRAFT, som stöd att motivera till behandling

och kan erbjuda

 • stödprogrammet a relational intervention sequence for engagement, ARISE,  som stöd att motivera till behandling
 • stödprogrammet pressure to change, PTC, som stöd att motivera till behandling.


 

 

 Vad innebär rekommendationerna?

 
​Socialstyrelsens nationella riktlinjer ger rekommendationer till vården och socialtjänsten om ett urval av undersökningar, behandlingar och annat stöd. Rekommendationerna är generella och gäller grupper av personer med samma hälsoproblem. Vilken vård och behandling eller stöd som passar dig bäst avgörs i samråd mellan din läkare, socialsekreterare, annan vårdpersonal och dig.