Samsjuklighet

Personer med missbruk och beroende har ofta även någon form av psykisk ohälsa. I hälso- och sjukvården och socialtjänsten talar man då om samsjuklighet. Det kan göra att det är ännu svårare att fullfölja behandlingen och bli alkohol- och drogfri.

​Om du har problem med både missbruk och psykisk ohälsa behöver du få hjälp med båda delarna samtidigt. Missbruket kan i sig leda till psykisk ohälsa och för att utesluta att din psykiska ohälsa beror på missbruket kan det ibland vara nödvändigt att du är alkohol- och drogfri i några veckor. Efter det får du börja en behandling mot den psykiska ohälsan om den fortfarande finns kvar.

Om du har samsjuklighet behöver du troligen hjälp och stöd både av hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Insatserna behöver samordnas på ett bra sätt.

Rekommendationer för samordning finns under rubriken Psykosociala stödinsatser.

Psykologisk och psykosocial behandling

Om du har ett missbruk eller ett beroende och samtidigt psykisk ohälsa rekommenderar Socialstyrelsen att du erbjuds hjälp med båda delarna av samma behandlare. Det kallas för integrerad behandlingsmetod. Det kan till exempel innebära kognitiv beteendeterapi, KBT. Vid varje träff fokuseras både på missbruket eller beroendet och på den psykiska ohälsan – hur de två tillstånden påverkar varandra.

Integrerad behandling kan ges med eller utan tillägg av så kallat motiverande samtal, MI.

​Rekommendationer

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör erbjuda personer med missbruk eller beroende av alkohol och narkotika och samtidig svår psykisk sjukdom

  • integrerad behandlingsmetod, MI/KBT

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan erbjuda personer med alkoholmissbruk eller beroende och samtidig depression

  • integrerad behandlingsmetod, MI/KBT

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan erbjuda personer med missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika och samtidigt posttraumatiskt stressyndrom

  • integrerad behandlingsmetod, KBT.

Läkemedelsbehandling vid samsjuklighet

De rekommendationer om läkemedel vid samsjuklighet som tas upp här grundar sig på vilken effekt på missbruket eller beroendet som dessa läkemedel kan ha. De ges som tillägg till de läkemedel du kan ha fått för att behandla din psykiska ohälsa.

​Rekommendationer

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan erbjuda personer med alkoholberoende och samtidig bipolär sjukdom

  • valproat för behandling av alkoholberoendet, som tillägg till litium och psykologisk och psykosocial behandling

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan erbjuda personer med alkoholberoende och samtidig adhd

  • atomoxetin för behandling av alkoholberoendet. 

 

 Vad innebär rekommendationerna?

 
​Socialstyrelsens nationella riktlinjer ger rekommendationer till vården och socialtjänsten om ett urval av undersökningar, behandlingar och annat stöd. Rekommendationerna är generella och gäller grupper av personer med samma hälsoproblem. Vilken vård och behandling eller stöd som passar dig bäst avgörs i samråd mellan din läkare, socialsekreterare, annan vårdpersonal och dig.