Behandling

Psykologisk behandling i form av samtalsstöd och psykosocial behandling som är inriktad på din sociala situation är båda aktuella för dig som har problem med missbruk och beroende. I den psykosociala behandlingen ingår också praktisk information, rådgivning och kontakter med närstående.

​Vid missbruk och beroende är det vanligt med psykosocial behandling och beteendeterapi. Genom att arbeta med motivation, tankar och känslor kring missbrukssituationen kan du få hjälp att bättre hantera ditt missbruk. Du kan även få hjälp att involvera ditt nätverk, det vill säga familjemedlemmar, vänner och andra närstående. Psykologisk och psykosocial behandling kan kombineras med läkemedel för att behandla missbruk och beroende. 

Rekommenderade behandlingar

Några av de behandlingar som Socialstyrelsens nationella riktlinjer tar upp är motivationshöjande behandling, MET, kognitiv beteendeterapi, KBT, återfallsprevention, ÅP, Community reinforcement approach, CRA, tolvstegsbehandling, social behaviour network therapy, SBNT, psykodynamisk, PDT, och interaktionell terapi, ITP.

Minskad alkoholkonsumtion minskar sociala problem och kroppsliga skador

Om du har ett alkoholberoende är målet för behandlingen att din alkoholkonsumtion ska upphöra eller minska. Det har en gynnsam inverkan både på sociala problem och på de skador på din kropp som en hög alkoholkonsumtion kan leda till.

Svårt dricka måttligt vid alkoholberoende

Det är vanligt att personer som har ett alkoholberoende vill minska sin konsumtion utan att helt sluta dricka. Men är beroendet starkt brukar det vara svårt att klara att dricka måttligt någon längre tid.

​Rekommendationer

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör erbjuda personer med missbruk eller beroende av alkohol

 • motivationshöjande behandling, MET
 • tolvstegsbehandling
 • community reinforcement approach, CRA
 • kognitiv beteendeterapi, KBT, eller återfallsprevention, ÅP
 • social behaviour network therapy, SBNT

och kan erbjuda

 • psykodynamisk, PDT, eller interaktionell terapi, ITP

och kan i undantagsfall erbjuda

 • kort intervention med motiverande samtal, MI, eller annan samtalsmetod
 • lösningsfokuserat arbetssätt

men bör endast inom ramen för forskning och utveckling erbjuda

 • acceptance and commitment therapy, ACT
 • mindfulnessmeditation som tillägg till annan behandling
 • webbaserad behandling.

Hjälp kan behövas för att trappa ner bensodiazepiner

Bensodiazepiner är en grupp läkemedel som kan dämpa ångest, användas som sömnmedel och som muskelavslappnande medel. För många människor har den typen av läkemedel ett
stort värde. Nackdelen är att de kan leda till beroende. Det är vanligt att man får abstinensbesvär när man försöker att sluta med behandlingen efter en längre tids användning under 4-6 veckor eller mer. Då kan man behöva få hjälp av hälso- och sjukvården att trappa ner dosen stegvis.
 

​Rekommendation

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör erbjuda personer med långvarigt bruk av bensodiazepiner där personen inte själv lyckats trappa ner och avsluta behandlingen

 • bensodiazepinnedtrappning
 • kognitiv beteendeterapi, KBT, som tillägg till nedtrappning av bensodiazepiner.

Risker med användning av cannabis

Många som missbrukar eller är beroende av narkotika använder cannabis. Om du gör det kan du till exempel få psykossymtom eller drabbas av försämrad förmåga att tänka, lära och känna. Du kan också få sämre förmåga att röra dig.
 

Flera möjliga behandlingar

Flera olika behandlingar är tänkbara för dig som har ett missbruk av cannabis.
Kognitiv beteendeterapi, KBT, är en form av samtalsterapi som sker individuellt eller i grupp. Syftet med behandlingen är att underlätta för dig att förstå och hantera problematiska tankar, känslor och beteenden och försöka skapa mer realistiska sådana.
 
Återfallsprevention, ÅP, är en behandling som till stora delar liknar KBT. I behandlingen ingår träning i att tacka nej till droger och att lära sig att känna igen och undvika situationer där droger kan förekomma.
 
KBT och ÅP kan kombineras med andra metoder. Motiverande samtal, MI, eller motivationshöjande behandling, MET, till exempel är samtalsmetoder som syftar till att öka din egen motivation till att förändra beteende.
 
Contingency management, CoM, är en förstärkningsmetod där önskvärda beteenden belönas genom att ge poäng. I behandlingen kan också närstående involveras, till exempel genom nätverks- eller parterapi. Det kan hjälpa till att stödja uppbyggnaden av ett drogfritt liv.
 

​Rekommendationer

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör erbjuda personer med missbruk eller beroende av cannabis

 • kognitiv beteendeterapi, KBT, eller återfallsprevention, ÅP, med tillägg av motiverande samtal, MI, eller motivationshöjande behandling, MET

och kan erbjuda

 • kort intervention med motiverande samtal, MI, eller annan samtalsmetod
 • haschavvänjningsprogrammet, HAP
 • behandlingsmetoden contingency management ,CoM, som tillägg till kognitiv beteendeterapi, KBT, eller återfallsprevention, ÅP och motivationshöjande behandling, MET

och kan i undantagsfall erbjuda

 • webbaserad behandling.

Missbruk och beroende av centralstimulantia

Centralstimulantia är ämnen som stimulerar det centrala nervsystemet. Det kan till exempel vara amfetamin och amfetaminliknande substanser, metamfetamin och metylfenidat. Hit hör också kokain och den kristallinska formen av kokain som kallas crack.
 
Om du missbrukar eller är beroende av centralstimulantia har du högre risk än drogfria personer att drabbas av olyckor och våld.
 

Behandlingsmetoder 

Tolvstegsmetoden för behandling kallas ibland även Minnesotamodellen. Det är en behandling som använder Anonyma alkoholisters, AA, tolv steg för tillfrisknande.
 
Behandlingsmetoden Community reinforcement approach, CRA, kombinerar insatser mot ditt missbruk eller beroende med insatser som handlar om boende, arbete, fritid och sociala kontakter.
 
Behandlingsmetoden MATRIX kombinerar delar av olika psykosociala behandlingsmetoder med socialt nätverksstöd som självhjälpsgrupp och familjeprogram. Regelbundna urinprover ingår också i modellen.
 

​Rekommendationer

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör erbjuda personer med missbruk eller beroende av centralstimulantia som kokain eller amfetamin

 • tolvstegsbehandling
 • behandlingsmetoden community reinforcement approach, CRA
 • behandlingsmetoden MATRIX

och kan erbjuda

 • kognitiv beteendeterapi, KBT, eller återfallsprevention, ÅP
 • kort intervention med motiverande samtal, MI, eller annan samtalsmetod

och kan i undantagsfall erbjuda

 • lösningsfokuserat arbetssätt

men bör endast inom ramen för forskning och utveckling erbjuda

 • behandlingsmetoden acceptance and commitment therapy, ACT.

Missbruk eller beroende av opioider

Morfin, kodein och heroin är substanser som hör till gruppen opioider. I den gruppen substanser ingår även halvsyntetiska, semisyntetiska, ämnen. Semisyntetiska betyder att ett naturligt ämne, till exempel morfin, har förändrats på kemisk väg. Ett exempel på semisyntetiskt ämne är buprenorfin.
 
Det finns också helsyntetiska ämnen som metadon, tramadol och oxikodon. Alla dessa ämnen har samma förmåga att påverka kroppen och framkalla ett beroende.
 

​Rekommendationer

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör erbjuda personer med missbruk eller beroende av opioider

 • KBT eller återfallsprevention inom ramen för läkemedelsassisterad behandling
 • behandlingsmetoden CRA inom ramen för läkemedelsassisterad behandling

och kan erbjuda

 • Förstärkningsmetod, CoM, eller psykodynamisk terapi, PDT, inom ramen för läkemedelsassisterad behandling
 • kort intervention med motiverande samtal, MI, eller annan samtalsmetod

och kan i undantagsfall erbjuda

 • tolvstegsbehandling inom ramen för läkemedelsassisterad behandling
 • behandlingsmetoden acceptance and commitment therapy, ACT, inom ramen för läkemedelsassisterad behandling

men bör endast inom ramen för forskning och utveckling erbjuda

 • akupunktur

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör erbjuda personer med missbruk eller beroende av alkohol och narkotika

 • parterapi som tillägg till annan behandling
 • nätverksterapi som tillägg till annan behandling.

 

 

 Vad innebär rekommendationerna?

 
​Socialstyrelsens nationella riktlinjer ger rekommendationer till vården och socialtjänsten om ett urval av undersökningar, behandlingar och annat stöd. Rekommendationerna är generella och gäller grupper av personer med samma hälsoproblem. Vilken vård och behandling eller stöd som passar dig bäst avgörs i samråd mellan din läkare, socialsekreterare, annan vårdpersonal och dig.