Undersökning

Om du upplever att du har problem med alkohol eller narkotika kan dina alkohol- och drogvanor behöva bli kartlagda av hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Då kan du få rätt stöd och behandling.

​När hälso- och sjukvården och socialtjänsten utreder en persons alkohol- eller drogproblem används som regel olika formulär med fastställda frågor. Att använda sådana så kallade bedömningsinstrument är ett sätt för hälso- och sjukvården och socialtjänsten att snabbt samla in information.

Frågeformulär kan ge besked om behov av stöd och behandling

AUDIT och DUDIT är två frågeformulär som kan användas både som självskattningsformulär som du använder själv och som intervjuformulär för hälso- och sjukvården och socialtjänsten. AUDIT står för ”alcohol use disorders identification test”. Det används för att bedöma om man har problem med alkohol. Med DUDIT som kommer från engelskans ”drug use disorders identification test” kan man på motsvarande sätt bedöma sina problem med narkotika.

I undantagsfall används instrumenten mm-MAST  eller CAGE för att identifiera alkoholproblem, men de anses inte lika tillförlitliga som AUDIT.

Andra frågeformulär kan användas för att hälso- och sjukvården eller socialtjänsten ska kunna avgöra vilka behov av hjälp du kan ha i fråga om behandling men också behov av stöd till försörjning, bostad och arbete.

När en behandling är avslutad kan frågeformuläret användas igen för att ge hälso- och sjukvården eller socialtjänsten svar på om din behandling har gett önskat resultat.

​Rekommendationer

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör erbjuda personer med alkohol- eller narkotikaproblem

 • Instrumentet AUDIT
 • Instrumentet DUDIT

och kan i undantagsfall erbjuda

 • Instrumentet mm-MAST eller CAGE för att identifiera alkoholproblem.

Diagnos på skadligt bruk, missbruk eller beroende

Om det står klart att du har alkohol- eller narkotikaproblem kan hälso- och sjukvården och socialtjänsten vilja utreda dig mer för att kunna ställa rätt diagnos. Då används ofta olika intervjuformulär.

ADDIS är ett exempel på intervjuformulär som ställer frågor om alkohol och narkotika, men också vissa frågor om din sociala situation och om du har ångest, depression eller upplever  stress. Frågor om användning av tobak och koffein ingår också.

SCID I och MINI är intervjuformulär som hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan använda för att undersöka om du även har symtom på psykisk störning.

Ibland är det svårt att avgöra hur mycket alkohol eller narkotika en person använder och hur ofta. Med hjälp av instrumentet Timeline follow-back, TLFB, går det att kartlägga hur mycket alkohol eller narkotika man har använt. Genom att själv svara på en fråga om dagen under en bestämd period kan du få en bild av ditt dryckes- eller användarmönster.

Det finns även andra frågeinstrument som används av hälso- och sjukvården och socialtjänsten. De nämns i rekommendationerna. 

​Rekommendationer

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör använda

 • intervjuformulären ADDIS, SCID I eller MINI som underlag för att diagnostisera skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol och narkotika

och kan använda

 • instrumentet timeline follow-back (TLFB) för att bedöma alkohol- eller narkotikakonsumtionen

och kan i undantagsfall använda

 • instrumentet SCAN som underlag för att diagnostisera skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol och narkotika

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör erbjuda personer som har narkotikaproblem

 • instrumentet DUDIT-E för att bedöma narkotikaproblem

och kan i undantagsfall erbjuda

 • instrumentet MAPS för att bedöma förändringsbenägenhet

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan erbjuda personer med alkoholproblem
• instrumentet alcohol-E för att bedöma alkoholproblem

och kan i undantagsfall erbjuda

 • instrumentet MAPS för att bedöma förändringsbenägenhet
 • instrumentet AVI-R2 för att bedöma alkoholproblem.

Bedömning av hjälpbehov

Din behandlare i hälso- och sjukvården eller socialtjänsten vill ibland försöka kartlägga hela din livssituation för att kunna avgöra vilka behov av hjälp och stöd du har. Ett vanligt frågeinstrument för vuxna är ASI, som står för ”addiction severity index”.

Om du är i åldern 13-21 år används ofta en intervju som är speciellt framtagen för ungdomar. Den kallas ADAD, som står för ”adolescent drug abuse diagnosis”.

​Rekommendationer

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör erbjuda personer med alkohol- eller narkotikaproblem

 • instrumentet ASI för att bedöma hjälpbehov

och kan erbjuda
• instrumentet DOK för att bedöma hjälpbehov

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan erbjuda ungdomar med alkohol- eller narkotikaproblem

 • instrumentet ADAD för att bedöma hjälpbehov.

Medicinska test visar på användning av alkohol eller narkotika

Medicinska test kan användas i hälso- och sjukvården eller socialtjänsten för att se om du har druckit alkohol eller använt droger den senaste tiden. Testen brukar användas som ett komplement till intervju och självrapportering.

Ett medicinskt test kan innebära att du får blåsa i en alkoholmätare eller att du får lämna urinprov, blodprov eller prov på saliv som sedan undersöks i sjukvården. Sådana test används för att uppmärksamma på problem och för att återkoppla resultat till dig. De kan också användas för att följa förändringar under en behandling och som uppföljning när behandlingen är avslutad.

Test för ämnen som finns i blodet när du nyligen druckit alkohol

När du har druckit alkohol bryter kroppen långsamt ner alkoholen till olika beståndsdelar. Exempel på nedbrytningsprodukter är etylglukuronid, EtG, och etylsulfat, EtS. Dessa ämnen finns i blodet och urinen i upp till flera dagar efter att du druckit alkohol. När du druckit alkohol finns också spår av det i urinen, men under kortare tid än EtG och EtS.

​Rekommendationer

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör erbjuda personer som misstänks ha ett pågående intag av alkohol

 • mätning av alkoholhalten i utandningsluft

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör erbjuda personer som misstänks nyligen ha druckit alkohol

 • mätning av EtG eller EtS i blod eller urin

och kan erbjuda

 • mätning av alkoholhalten i urin.

Test för ämnen som finns i blodet vid långvarig hög alkoholkonsumtion

Det finns flera olika ämnen som man kan mäta i blodet som visar på att man druckit mycket alkohol under lång tid. De ämnen som ingår i Socialstyrelsens nationella riktlinjer är fosfatidyletanol, PEth, kolhydratfattigt transferrin, CDT, gamma-glutamyltransferas, GT, aspartantransferas, ASAT, alaninaminotransferas, ALAT och analys av erytrocytmedelvolym, MCV.

När en person ändrar sin alkoholkonsumtion visar det sig genom förändringar i mätresultaten över tid. Testerna kan därför vara ett stöd om du vill minska din alkoholkonsumtion. Vissa av testerna kan också användas i samband med en hälsoundersökning för att undersöka om alkoholkonsumtionen har skadat din lever.

​Rekommendationer

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör erbjuda personer som misstänks ha druckit mycket alkohol under lång tid

 • mätning av CDT i blodprov
 • mätning av PEth i blodprov

och kan erbjuda

 • mätning av GT i blodprov
 • mätning av ASAT och ALAT i blodprov

och kan i undantagsfall erbjuda

 • mätning av MCV i blodprov.

Pågående användning av narkotika kan undersökas med urin- och salivprov

Det finns flera prover som kan tas när hälso- och sjukvården eller socialtjänsten vill undersöka om du har ett pågående missbruk eller nyligen har använt narkotika. Med urinprov kan de flesta narkotikasubstanser som missbrukas upptäckas. Prov på saliv kan ge säkra svar på nästan lika många substanser. Salivprov är enklare att ta än urinprov men behöver tas närmare inpå narkotikaanvändningen. Dessa tester analyseras på laboratorier.

Det finns också urin- och salivprov som kan göras på plats och som ger provsvar omgående. Sådana test kallas patientnära tester eller snabbtester. Dessa tester ger inte lika säkra provsvar.

Det går också att undersöka utandningsprov, men de är ännu inte tillräckligt vetenskapligt utvärderade. Därför bör de enbart användas inom ramen för forskning och utveckling.

​Rekommendationer

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör erbjuda personer som misstänks nyligen ha använt narkotika eller har en pågående användning av narkotika

 • urinprov

och kan erbjuda

 • patientnära drogtest med urinprov
 • salivprov

och kan i undantagsfall erbjuda

 • patientnära drogtest med salivprov

men bör endast inom ramen för forskning och utveckling erbjuda

 • utandningsprov.


 

 

 Vad innebär rekommendationerna?

 
Socialstyrelsens nationella riktlinjer ger rekommendationer till vården och socialtjänsten om ett urval av undersökningar, behandlingar och annat stöd. Rekommendationerna är generella och gäller grupper av personer med samma hälsoproblem. Vilken vård och behandling eller stöd som passar dig bäst avgörs i samråd mellan din läkare, socialsekreterare, annan vårdpersonal och dig.