Läkemedel och hjälpmedel

När du behandlas med insulin är det nödvändigt för dig att mäta ditt blodsocker.

​Du kan själv mäta ditt blodsocker, egenmätning. Det innebär att du sticker dig i fingret och suger upp en droppe blod på en teststicka som du läser av själv med hjälp av en mätare. Mätningen kan göras enligt ett förutbestämt schema, det vill säga systematiskt. Du kan också följa blodsockernivån tillfälligt med en så kallad riktad egenmätning. 
 
När du behandlas med insulin måste du mäta ditt blodsocker systematiskt. Det är en förutsättning för behandlingen och en säkerhetsåtgärd för att du ska undvika allvarligt lågt blodsocker, hypoglykemi. 
 

​Rekommendationer

Hälso- och sjukvården bör erbjuda patienter med insulinbehandlad typ 1-diabetes
 • systematisk egenmätning av blodsocker.

Kontinuerlig blodsockermätning med CGM eller FGM

Om du har typ 1-diabetes och problem med högt, lågt eller svängande blodsocker kan du erbjudas kontinuerlig blodsockermätning under huden.Det finns olika metoder för att mäta blodsockret i huden.De vanligaste är continuous glucose monitoring,CGM och flash glucose monitoring,FGM.Båda metoderna mäter och visar aktuell blodsockernivå.En skillnad är att CGM larmar om du har för höga eller för låga blodsockervärden.En annan skillnad är att FGM kan visa hur blodsockervärdet har varit de senaste åtta timmarna.FGM kan heta lite olika i olika sammanhang.Det kan till exempel också kallas isCGM eller Freestyle libre.
 
CGM och FGM kan användas i kombination med insulinpump, som du kan läsa om nedan. Sensorer utan direktavläsning används också. Då analyseras blodsockerkurvorna i efterhand i en dator.CGM och FGM kan också användas tillsammans med injektioner av måltids- och basinsulin. Detta kan ske långsiktigt och har då bättre effekt på sockerkontrollen än egenmätning med stickor i kombination med injektioner.
 
För höga blodsockervärden kallas hyperglykemi och för låga värden hypoglykemi.
 

​Rekommendationer

Hälso- och sjukvården bör erbjuda patienter med typ 1-diabetes

 • kontinuerlig blodsockermätning under huden med FGM vid problem med återkommande hyper- eller hypoglykemi
 • kontinuerlig blodsockermätning med CGM vid problem med återkommande hyper- eller hypoglykemi.

Hälso- och sjukvården kan erbjuda patienter med typ 1-diabetes

 • kontinuerlig blodsockermätning med FGM utan att det finns problem med återkommande hyper- eller hypoglykemi.

Hälso- och sjukvården kan i undantagsfall erbjuda patienter med typ 1-diabetes

 • kontinuerlig blodsockermätning med CGM utan att det finns problem med återkommande hyper- eller hypoglykemi.

Ökad risk för komplikationer 

Risken för komplikationer till följd av din diabetes ökar ju högre ditt blodsockervärde är och ju längre tid du har haft diabetes. När din blodsockernivå är alltför hög riskerar du komplikationer från ögon, njurar, nerver och hjärta-kärl.
 

Skador på små blodkärl

De minsta blodkärlen tar skada när de utsätts för högt blodsocker under lång tid. Sådana förändringar i ögats näthinna kan påverka din syn. De kan också ge skador på njurarna så att dialys eller njurtransplantation behövs. Nervskador och svårläkta fotsår kan också uppstå som en följd av skador i de små blodkärlen.
 

Skador på stora blodkärl

Skador i de stora blodkärlen kan leda till åderförkalkning, ökad risk för stroke, hjärtinfarkt och nedsatt cirkulation i benen.
 

Intensivbehandling om du inte har hjärt- och kärlsjukdom

Om du nyligen har fått en diabetesdiagnos och inte har någon känd hjärt- och kärlsjukdom bör du erbjudas intensivbehandling. Det innebär till exempel att du får göra tätare besök hos diabetessjuksköterska eller läkare. Vid behov kan det också gälla besök hos andra yrkesgrupper i diabetesteamet.
 

Goda levnadsvanor viktiga 

Du behöver också förändra dina levnadsvanor och göra flera kontroller av blodsockret varje dag. Det kan sänka ditt blodsocker till en nära normal nivå. Du behöver också flera dagliga injektioner med insulin eller kontinuerlig tillförsel med insulinpump.
 

Krav på dig som patient 

En intensivbehandling ställer stora krav på dig som patient men forskning visar att detta minskar risken för diabeteskomplikationer. Ditt blodsockervärde ska vara stabilt på en bra nivå, utan att du för den skull har för lågt blodsocker, hypoglykemi.
 

Långtidsblodsocker

Ditt långtidsblodsocker, det vill säga halten blodsocker under de senaste två-tre månaderna bör ligga under 52 mmol/mol och inte överstiga 70 mmol/mol. Detta värde är det så kallade HbA1c. Enheten mmol/mol används just för långtidsblodsocker. Om det ligger över 70 mmol/mol ökar risken för komplikationer kraftigt.
 
Det finns faktorer som gör att vissa patienter ändå behöver acceptera en högre blodsockernivå. Du bör diskutera med din läkare vilken nivå som är lämplig för dig.
 

​Rekommendationer

Hälso- och sjukvården bör erbjuda patienter med typ 1-diabetes
 • intensivbehandling för att nå bästa möjliga blodsockernivå.

Insulinbehandling  

Om du har typ 1-diabetes behöver du i allmänhet ta flera olika typer av insulin. Du behöver snabbverkande insulin i samband med måltid och insulinpreparat med lång till medellång verkan som basinsulin. I vissa fall kan ett och samma insulin fylla båda dessa funktioner och kallas då blandinsulin eller mixinsulin. 

Snabbverkande insulinanalog före måltid 

Som måltidsinsulin bör du i första hand erbjudas snabbverkande insulinanaloger. Dessa ger färre låga blodsockervärden än användning av humaninsulin som i övrigt har god effekt och kan erbjudas i andra hand. 
 

NPH eller långverkande insulinanaloger som bas 

Som basinsulin rekommenderas antingen medellångverkande NPH-insulin, eller de långverkande insulinanalogerna determir eller glargin. Alla dessa tre läkemedel har likvärdig effekt på blodsockret. 
 

Degludec i undantagsfall 

Den långverkande insulinanalogen degludec är ett läkemedel som godkändes 2013 och har likvärdig effekt på blodsockret som NPH-insulin, determir och glargin. Det kan i undantagsfall användas som basinsulin. Behandling med degludec kan vara lämpligt om behandling med glargin gör att du har återkommande nattliga blodsockerfall. 
 

​Rekommendationer 

Hälso- och sjukvården bör erbjuda patienter med typ 1-diabetes
 • måltidsinsulin i första hand i form av snabbverkande insulinanaloger och i andra hand snabbverkande humaninsulin
 • basinsulin, antingen i form av medellångverkande NPH-insulin eller långverkande insulin med substanserna detemir eller glargin 
och kan erbjuda
 • långverkande insulinanalog degludec om behandling med insulin glargin ger upprepade nattliga blodsockerfall 
och kan i undantagsfall erbjuda
 • basinsulin i form av långverkande insulinanalog degludec.

Insulinpump 

Om du har diabetes typ-1 och problem med återkommande låga eller höga blodsockernivåer, hypo- eller hyperglykemier, bör du erbjudas en insulinpump. Insulinpumpen tillför det basala behovet av insulin via en nål i underhudsfettet, och gör det möjligt för dig att ge dig själv måltidsdoser med ett knapptryck.
 

Kontinuerlig blodsockermätning inbyggd i insulinpump, SAP  

Det kan även vara befogat att använda en metod där CGM är inbyggd i insulinpumpen. Det kallas för SAP. Då är insulinpumpen kopplad till en sensor som kan larma vid förinställda låga och höga blodsockervärden. 
 
Om du inte har problem med återkommande låga eller höga blodsockernivåer bör du bara i undantagsfall erbjudas insulinpump. 
 

​Rekommendationer 

Hälso- och sjukvården kan erbjuda patienter med typ 1-diabetes
 • insulinpump vid återkommande hypo- eller hyperglykemi
 • kontinuerlig blodsockermätning inbyggd i insulinpump vid återkommande hypo- eller hyperglykemi 
och kan i undantagsfall erbjuda
 • insulinpump till personer med typ 1-diabetes utan återkommande hypo- eller hyperglykemi
 • kontinuerlig blodsockermätning inbyggd i insulinpump till personer med typ 1-diabetes utan återkommande hypo- eller hyperglykemi.

Högt blodtryck 

Om du har högt blodtryck bör du erbjudas behandling med läkemedel som sänker blodtrycket. Högt blodtryck är den viktigaste orsaken till stroke och ökar risken för hjärtinfarkt, nedsatt cirkulation i benen och njursvikt. Målsättningen med behandlingen är att du ska ha ett blodtryck som ligger under 140/85 mm Hg. Men behandlingen ska utformas utifrån nytta och risk för dig. För unga patienter och för patienter med äggvita i urinen kan blodtrycket behöva vara ännu lägre. 
 

Bärbar mätare i ett dygn

Om ditt blodtryck varierar och det finns osäkerhet om du har ett för högt blodtryck bör du erbjudas en bärbar blodtrycksmätare under ett helt dygn. Den mäter hur blodtrycket varierar över dygnet. 
 

Forskningsstöd saknas för acetylsalicylsyra 

Det finns en felaktig föreställning att värktabletter som innehåller acetylsalicylsyra skulle förebygga högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdom hos personer med diabetes utan någon hjärtsjukdom. Men det saknas forskningsstöd för det.
 

​Rekommendationer 

Hälso- och sjukvården bör erbjuda patienter med diabetes
 • att mäta blodtrycksvariation över dygnet med en bärbar blodtrycksmätare vid misstanke om högt blodtryck 
Hälso- och sjukvården bör erbjuda patienter med diabetes och högt blodtryck
 • behandling med blodtryckssänkande läkemedel
 • behandling med ACE-hämmare, angiotensinreceptorblockerare, betablockerare, diuretika eller kalciumblockerare om det inte finns en förhöjd nivå av äggvita i urinen
 • ACE-hämmare eller angiotensinreceptorblockerare om det finns en förhöjd nivå av äggvita i urinen 
Hälso- och sjukvården kan erbjuda patienter med diabetes och förhöjd nivå av äggvita i urinen
 • ACE-hämmare eller angiotensinreceptorblockerare även utan högt blodtryck 
Hälso- och sjukvården bör inte erbjuda patienter med diabetes utan hjärt-kärlsjukdom
 • behandling med acetylsalicylsyra i förebyggande syfte.

Blodfettsrubbningar 

Blodfettsrubbningar är en av de vanligaste orsakerna till hjärtinfarkt, men det bidrar även till risken för stroke och nedsatt cirkulation i benen. Om du har höga blodfetter och din läkare bedömer att du har hög risk att bli sjuk i hjärt-kärlsjukdom bör du få läkemedelsbehandling med statiner. Det minskar kraftigt risken för hjärt-kärlsjukdom och förtidig död. 
 

Ändrade levnadsvanor kan vara tillräckligt 

Även om du har en måttlig risk för att få hjärt-kärlsjukdom kan det bli aktuellt att behandlas med blodfettssänkande läkemedel. Men förändrade levnadsvanor kan vara tillräckligt och något du kan pröva först. Vad som är lämpligt för dig bedöms i samråd med din läkare. 
 

Behandling behöver anpassas till ålder 

Om du är äldre och har flera andra sjukdomar är det extra viktigt att behandlingen anpassas till din ålder och förväntad nytta av behandlingen. Användning av många läkemedel ökar samtidigt risken för biverkningar. 
 

​Rekommendationer 

Hälso- och sjukvården bör erbjuda patienter med diabetes
 • intensiv behandling med statiner vid mycket hög risk för hjärt-kärlsjukdom (att behandlingen är intensiv innebär att en högre dos av läkemedlet ges än vid standardiserad, ordinär behandling)
 • standardiserad behandling med statiner vid hög risk för hjärt-kärlsjukdom

och kan erbjuda

 • patienter med diabetes och måttlig risk för hjärt-kärlsjukdom standardiserad behandling med statiner.

Graviditet eller planer på graviditet vid typ 1-diabetes

Om du har diabetes typ 1 och är gravid eller planerar att bli gravid bör du erbjudas information om diabetes och graviditet av hälso- och sjukvården. Du bör också erbjudas multivitamin inklusive folsyra. Ett sådant vitamintillskott före och under graviditeten minskar risken för missbildningar hos barnet till följd av diabetes. 
 

Sköldkörtelhormon bör mätas 

Du bör också erbjudas mätning av sköldkörtelstimulerande hormon, TSH i blodet. Risken att få hypotyreos, det vill säga bristande funktion hos sköldkörteln, är ökad under graviditet.  Om det inte behandlas kan fostret skadas. 
 

Fortsatt behandling med insulin 

Om du blir gravid och behandlas med insulinanalogerna detemir eller glargin bör du fortsätta med behandlingen under din graviditet. Att byta till humaninsulin tidigt i graviditeten kan äventyra sockerkontrollen i en viktig fas av graviditeten. Höga sockervärden kan då öka risken för skador på fostret. 
 

​Rekommendationer 

Hälso- och sjukvården bör erbjuda kvinnor i fertil ålder med diabetes som planerar att bli gravida
 • information om diabetes och graviditet
 • tillskott av multivitamin inklusive folsyra 
Hälso- och sjukvården bör erbjuda kvinnor i fertil ålder med diabetes som är eller planerar att bli gravida
 • mätning av sköldkörtelstimulerande hormon, TSH 
Hälso- och sjukvården bör erbjuda gravida kvinnor med typ-1 diabetes
 • fortsatt behandling med insulin glargin eller insulin detemir.
 Sidan är uppdaterad 2018-11-01
 
 
 

 

 

 Vad innebär rekommendationerna?

 
​Socialstyrelsens nationella riktlinjer ger rekommendationer till vården om ett urval av undersökningar och behandlingar. Rekommendationerna är generella och gäller grupper av patienter med samma hälsoproblem. Vilken vård och behandling som passar dig bäst avgörs i samråd mellan din läkare, annan vårdpersonal och dig.