Undersökning

Det är viktigt att upptäcka KOL tidigt så att du kan få behandling som bromsar försämringen av din lungfunktion.

Om du är rökare, eller har varit det tidigare, och din läkare misstänker att du har KOL, bör din lungfunktion alltid först kontrolleras genom ett enklare lungfunktionstest med FEV1/FEV6-mätning. Förkortningarna står för forcerad exspiratorisk volym under 1 sekund respektive 6 sekunder. Då mäts hur stor mängd luft du kan blåsa ut på 1 sekund och på 6 sekunder.

Lungfunktion mäts med dynamisk spirometri

Visar FEV1/FEV6-mätningen att lungkapaciteten är nedsatt bör ett mer omfattande test göras. En så kallad dynamisk spirometriundersökning med reversibilitetstest görs då för att mäta din lungfunktion. Undersökningen är i två delar. Den går till så att du med en utblåsning får blåsa ut så mycket luft du kan och mätning görs.  Sedan får du medicin som vidgar luftrören och får göra en ny utblåsning som mäts. Om testet visar att din lungkapacitet är bättre efter den luftrörsvidgande medicinen så har du troligen KOL.

Ökad risk för andra sjukdomar

Om du har KOL finns en ökad risk för att du samtidigt har andra hälsoproblem, även om du kanske inte har märkt några symtom. Socialstyrelsen rekommenderar därför att patienter med KOL bör utredas för benskörhet, osteoporos. Har du andnöd som inte kan förklaras av KOL bör det även utredas om du har hjärtsvikt.

​Rekommendationer 

Hälso- och sjukvården bör erbjuda personer med misstänkt KOL som röker eller har rökt
  • FEV1/FEV6-mätning för att kunna avgöra om en grundligare utredning behövs
  • dynamisk spirometri med mätning av FEV1/FVC efter inandning av luftrörsvidgande läkemedel för att ställa diagnosen KOL.

 

 Vad innebär rekommendationerna?

 
​Socialstyrelsens nationella riktlinjer ger rekommendationer till vården om ett urval av undersökningar och behandlingar. Rekommendationerna är generella och gäller grupper av patienter med samma hälsoproblem. Vilken vård och behandling som passar dig bäst avgörs i samråd mellan din läkare, annan vårdpersonal och dig.