Behandling med läkemedel

Förebyggande behandling med läkemedlet palivizumab kan ges till barn med medfött hjärtfel som riskerar att få infektion med RS-virus.

​Infektion med RS-virus är en mycket vanlig orsak till att små barn behöver sjukhusvård. Det gäller framför allt små barn med lungsjukdom eller allvarligt medfött hjärtfel. Det saknas effektiv behandling och barn i dessa riskgrupper behöver ofta behandling med syrgas och vård i respirator eftersom de annars löper stor risk att dö.

Läkemedel som hämmar virus

Under det senaste decenniet har dessa barn kunnat få behandling med läkemedlet palivizumab. Läkemedlet hämmar virusets aktivitet och förhindrar att det förökar sig. Barnet får en injektion i muskeln en gång i månaden oftast under oktober till mars. Behandlingen påverkar inte dödligheten men minskar antalet dagar på sjukhus och behovet av syrgasbehandling.

​Rekommendation

Hälso- och sjukvården kan erbjuda barn under två år med ett hjärtfel som påverkar blodcirkulationen på ett betydelsefullt sätt
  • palivizumab som förebyggande behandling.

 

 

 Vad innebär rekommendationerna?

 
​Socialstyrelsens nationella riktlinjer ger rekommendationer till vården om ett urval av undersökningar och behandlingar. Rekommendationerna är generella och gäller grupper av patienter med samma hälsoproblem. Vilken vård och behandling som passar dig bäst avgörs i samråd mellan din läkare, annan vårdpersonal och dig.